Skip to content
Cerdded Llwybr Arfordir Cymru

Gan Ynyr Higham, Swyddog Datblygu’r Gymraeg yng Ngrŵp Hyfforddiant Educ8

 

Gyda’r byd yn cael ei redeg yn rhithwir, o faterion y wladwriaeth i ddal i fyny a chwisiau, roedd Educ8 eisiau ymuno yn yr hwyl! Rydym wedi ymuno ag Areca Design i greu, dylunio a lansio ein app staff dwyieithog ein hunain – ‘Educ8 Llwybr Arfordir Cymru’ – ‘Taith Gerdded Arfordir Cymru Educ8’. Mae’r ap yn annog pawb i gael ychydig o awyr iach, mynd allan am dro yn eu hardal leol a chofnodi eu camau: olrhain cynnydd rhithwir o amgylch llwybr yr arfordir, sydd tua 500 milltir o hyd. Bydd staff yn ymweld â thirnodau enwog Cymru ar eu taith rithwir: tirnodau sydd wedi chwarae rhan sylfaenol yn hunaniaeth Gymreig, ac sy’n parhau i wneud hynny. Pan fydd staff yn taro ‘carreg filltir’, fel Castell Caerdydd, byddant yn derbyn e-gerdyn post yn dweud wrthynt am ei hanes a’i ddiwylliant.

Trwy greu’r ap rydym yn gobeithio hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant cyfoethog Cymru i aelodau staff Educ8, gan eu hannog i ddefnyddio #Cymraeg2050 i rannu eu lluniau, eu taith a’u profiadau ar gyfryngau cymdeithasol.

Yn ogystal â hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’i threftadaeth mae ap Taith yr Arfordir yn dod â llawer o fanteision eraill i’n tîm. Rydym wedi creu ein llwybr Educ8 ein hunain yn fwriadol, sy’n golygu bod ein staff yn cael profiad hynod, rydym yn gobeithio y bydd hyn yn eu hannog nhw, yn ogystal â’u ffrindiau a’u teuluoedd, i fynd allan i gerdded: gan feithrin agwedd gadarnhaol at iechyd a lles wrth ddod â phobl ynghyd. Un o’n gwerthoedd craidd yn Educ8 yw ‘positifrwydd’ a thrwy greu’r ap credwn y gallwn gael effaith fuddiol ar iechyd meddwl ein staff, a’r teimlad o undod: cymryd eu meddyliau oddi ar y gwaith a rhoi’r cyfle iddynt fynd allan ac i fyd natur.

Yn y pen draw, rydym hefyd yn gobeithio gwella sgiliau Cymraeg ein staff drwy roi’r cyfle iddynt ryngweithio’n ddwyieithog gyda’r ap. Ar hyd eu taith bydd staff yn dysgu lleoliadau a enwir Cymraeg, hanes Cymru a ffeithiau Cymreig. Trwy hyrwyddo tirnodau Cymreig enwog fel Castell Caerdydd a Bedd Gelert gobeithiwn eu hannog i ymweld â’r lleoliadau hyn gyda ffrindiau a theuluoedd pan fyddant yn gallu gwneud hynny.

Rydym hefyd wedi creu nifer o adnoddau i gefnogi ymgysylltiad staff Cymraeg â dysgwyr. Mae clipiau Powtŵn byr, hwyliog yn cyflwyno Cymraeg achlysurol a geiriau ac ymadroddion defnyddiol, yr ydym yn annog ein staff i’w defnyddio o ddydd i ddydd. Yn y cyfamser mae ein Calendr Diwylliannol newydd yn hysbysu staff a dysgwyr am ddigwyddiadau ledled Cymru ac mae ein postiadau cyfryngau cymdeithasol #DyddMercher Cymraeg yn cynnwys geiriau Cymraeg wythnosol i’w dysgu. Rydym hefyd wedi gwneud defnydd o gyrsiau Cymraeg ar-lein gyda 30+ o’n haelodau staff yn hunan-astudio gyda Cymraeg Gwaith a 18 aelod o staff yn cymryd rhan mewn cwrs pecyn cymorth dwyieithog gyda Sgiliaith, sydd â’r nod o gynnig cyngor ar arfer gorau, hyfforddiant ac adnoddau i wella sgiliau a phrofiadau dwyieithog dysgwyr.

Ymunais i fy hun â Grŵp Hyfforddi Educ8 ym mis Hydref 2020, fel rhan o nod y sefydliad i chwarae rhan ganolog yn natblygiad yr iaith Gymraeg a dathlu ei diwylliant. Mae strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru yn nodi cynllun hirdymor Cymru i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac mae Educ8 yn falch o chwarae rhan i gyflawni hynny.

Eisiau cymryd rhan?

Mae sawl ffordd o gymryd rhan mewn digwyddiad cerdded arfordirol. Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth yr hoffech ei wneud, yna gallwch ymweld â gwefannau canlynol Llwybr Arfordir Cymru am ragor o wybodaeth:

https://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=en

https://www.walkthewalescoastpath.co.uk/

https://www.walescoastpath.gov.uk/plan-your-visit/interactive-coast-path-map/?lang=en#

 

Cofiwch rannu eich lluniau, teithiau a phrofiadau ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #Cymraeg2050.

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content