Skip to content

Lluoswch

Gall oedolion sydd am wella eu sgiliau rhifedd bellach elwa ar y buddsoddiad o £559 miliwn ledled y DU mewn cyrsiau newydd, gan helpu i lefelu cyfleoedd i fwy o bobl symud ymlaen a chael swyddi da sy’n talu’n dda.

Mae Educ8 Training wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau cyllid ar gyfer rhanbarth Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno darpariaeth Lluosi.

Mae Lluosi yn rhaglen sgiliau rhifedd rhad ac am ddim i oedolion heb TGAU mathemateg i wella eu sgiliau rhifedd a gwella eu hyder gyda mathemateg yn eu bywydau bob dydd a gwaith.

Darganfod mwy

ReAct+

Os ydych wedi colli eich swydd neu’n ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf, neu os ydych o dan rybudd cyfredol o ddileu swydd, gallech fod yn gymwys ar gyfer grant hyfforddiant galwedigaethol ReAct+. Ewch yn ôl i gyflogaeth yn yr amser byrraf posibl.

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi’u teilwra a all gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a chymorth datblygiad personol. Bydd yn helpu i gael gwared ar rwystrau i gyflogaeth, megis cymorth gydag iechyd meddwl, magu hyder, sgiliau iaith a mwy.

Nod ReAct+ yw cefnogi sgiliau cysylltiedig â swydd, cymwysterau a chostau gofal a theithio sy’n gysylltiedig ag uwchsgilio a chymorthdaliadau cyflog.

Mae’r gefnogaeth a gewch wedi’i theilwra’n benodol i chi a’ch sefyllfa. Mae’r holl gymorth wedi’i gynllunio o amgylch eich cael i gyflogaeth yn yr amser byrraf posibl.

Darganfod mwy

Twf Swyddi Cymru+

Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyfforddi a datblygu Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed. Mae’n rhoi’r sgiliau, y cymwysterau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i gael swydd neu hyfforddiant pellach.

Wedi’i anelu at y rhai a hoffai hwyluso eu hunain i fyd gwaith neu’r rhai nad oes ganddynt unrhyw brofiad yn y sector yr hoffent ymuno ag ef ac sydd am gael blas. Mae JGW+ yn gymhwyster Lefel 1 ac yn ddewis arall yn lle mynd i goleg. Byddwch yn cael profiad ymarferol yn y swydd ac yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth allweddol a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer cwrs Lefel 2.

Mae’r rhaglen hyblyg wedi’i chynllunio o’ch cwmpas ac mae’n opsiwn da p’un a ydych chi eisiau ychydig o help neu fwy o gefnogaeth. Gallwch ennill hyd at £60 yr wythnos nes eich bod yn gyflogedig ac yna’n sicr o dderbyn yr isafswm cyflog cenedlaethol.

Darganfod mwy

Lles a Diogelu

Mae eich lles a’ch diogelwch yn bwysig i ni. Rydym yn deall yr heriau a’r straen a all effeithio ar eich lles. Os oes unrhyw beth yn eich poeni neu os ydych yn cael unrhyw anawsterau, mae’n hanfodol eich bod yn ceisio cymorth pan fyddwch ei angen.

Mae’n bwysig i ni eich bod yn gallu dysgu a chyrraedd eich llawn botensial wrth astudio tuag at eich prentisiaeth. Rydym am i chi lwyddo.

Rydym yn cynnig Gwasanaeth Lles sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i’n holl ddysgwyr. Gallwn gynnig cymorth un i un, neu gallwch siarad yn gyfrinachol â’n Harweinydd Diogelu Dynodedig. Gallwn hyd yn oed eich cyfeirio at yr asiantaethau cywir i sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir.

Darganfod mwy

Cyfleoedd Cymreig

Rydym yn falch o’n treftadaeth Gymreig a’n hiaith Gymraeg. Mae gennym lawer o gyfleoedd ar gael i chi ddefnyddio eich Cymraeg fel rhan o’ch cymhwyster.

Manteisiwch ar y cyfleoedd hyn i ehangu eich gorwelion a datblygu sgiliau dwyieithog a fydd yn cryfhau eich potensial gyrfa. Bydd ein Swyddog Datblygu Cymraeg yn gallu eich cefnogi.

Darganfod mwy

Cwestiynau Cyffredin am Brentisiaethau yng Nghymru

Pwy all astudio prentisiaeth?

Mae prentisiaethau ar gael i bawb 16 oed a throsodd sy’n byw yng Nghymru. Gan nad oes unrhyw derfynau oedran uwch, mae rhai dysgwyr yn dewis astudio gyda ni i ddysgu sgiliau newydd yn eu rôl, neu i ychwanegu at eu gwybodaeth bresennol. Gallwch naill ai astudio fel rhan o’ch rôl bresennol, neu wneud cais am un o’n swyddi gwag.

Pa brentisiaethau allwch chi eu hastudio?

Gellir astudio prentisiaethau ar lefelau lluosog, ar gyfer pobl mewn ystod enfawr o ddiwydiannau a sectorau. Mae ein pynciau’n amrywio o ofal plant, rheolaeth ac iechyd a gofal cymdeithasol i wasanaeth cwsmeriaid, marchnata digidol, gofal ceffylau ac anifeiliaid, gwallt a harddwch a mwy.

Faint mae cymwysterau yn ei gostio?

Ariennir prentisiaethau yn llawn gan Lywodraeth Cymru. Y newyddion da yw nad oes unrhyw gost i’r dysgwr na’r cyflogwr.


Pa mor hir mae’n ei gymryd i gwblhau prentisiaeth?

Bydd hyd yr amser i gwblhau prentisiaeth yn dibynnu ar y cymhwyster a’r lefel astudio a ddewiswch. Yn nodweddiadol gall prentisiaeth Lefel 2 gymryd rhwng 12 a 18 mis i’w chwblhau tra gall cymhwyster Lefel 3 ac uwch gymryd rhwng 18 a 24 mis fel arfer.

Faint fydda i’n cael fy nhalu fel prentis?

Mae cyfraddau cyflog gwahanol i brentisiaid yn dibynnu ar eich oedran, rôl, profiad a chymhwyster. Mae llawer o gyflogwyr yn cynnig cyflog cystadleuol. Os byddwch yn gwneud cais am un o’n swyddi gwag byddwch yn cael o leiaf yr isafswm cyflog ar gyfer prentisiaid. Os ydych yn defnyddio prentisiaeth i uwchsgilio yn eich swydd bresennol, ni fydd eich cyflog yn cael ei effeithio.

Skip to content