Skip to content
 

Astudiwch Brentisiaeth

P’un a ydych newydd ddechrau neu eisoes mewn rôl lle’r ydych yn awyddus i symud ymlaen – gallwch gyflawni gyrfa eich breuddwydion gydag Educ8 Training.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau a all roi sgiliau ymarferol a gwybodaeth hanfodol i chi mewn unrhyw beth o ofal plant a thrin gwallt i farchnata digidol a rheoli prosiectau.

Pan fyddwch yn astudio prentisiaeth, byddwch yn cael hyfforddiant am ddim tra’n ennill cyflog ac yn ennill sgiliau swydd-benodol i ragori yn eich gyrfa. Rydym yn ymfalchïo yn y cymorth a’r hyfforddiant a gynigiwn, ac mae ein dysgwyr yn ein graddio’n ‘Da i Ragorol’ fel eu darparwr hyfforddiant.

Beth yw Prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn gyfle i ennill cymhwyster achrededig cenedlaethol wrth i chi weithio yn eich swydd. Mae’n gyfle i ennill arian wrth ddysgu a datblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu’ch gyrfa.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed ac yn cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru – sy’n golygu nad oes unrhyw gost hyfforddi i chi na’ch cyflogwr. Felly mae’n gyfle delfrydol i chi gael profiad ymarferol yn uniongyrchol o fewn y gweithle.

O oedolion ifanc sy’n awyddus i roi hwb i’w gyrfa, i unrhyw un sy’n barod i gymryd y cam nesaf i adeiladu eu dyfodol – gall prentisiaethau roi profiad dysgu gwerthfawr i chi a’r cyfle perffaith i gyflawni’ch uchelgeisiau.

 

Pam ddylwn i astudio Prentisiaeth?

Mae dewis prentisiaeth yn benderfyniad call am gynifer o resymau. Mae prentisiaethau yn darparu profiad dysgu pwrpasol wedi’i deilwra i chi a’ch diddordebau. Archwiliwch ystod o unedau dewisol i deilwra’ch dysgu a’ch datblygiad i’ch dyheadau gyrfa. Ewch i mewn i’r gweithlu yn hyderus a chymhwyso’ch dysgu i sefyllfaoedd yn y byd go iawn.

Mae 97% o’n dysgwyr yn nodi bod eu prentisiaeth Educ8 wedi datblygu sgiliau a gwybodaeth a oedd o gymorth iddynt yn eu swydd a’u gyrfa.

Fel prentis cewch eich talu i ddysgu. Cael ymdeimlad o sefydlogrwydd ariannol, y potensial ar gyfer mwy o enillion a chyfleoedd datblygu gyrfa. Mae ein cyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, gan roi mynediad i hyfforddiant yn y gwaith am ddim i chi. Os ydych eisoes mewn rôl, arhoswch ar yr un cyflog a gweithiwch eich ffordd i fyny’r ysgol yrfa.

Mae ein cymwysterau yn cael eu harwain gan ddysgwyr, sy’n golygu ein bod yn gweithio o’ch cwmpas chi a’ch oriau. Bydd ein dull dysgu hyblyg yn eich galluogi i gwblhau eich cymhwyster o bell ac yn y gweithle. Nid oes angen dod atom, rydym yn dod atoch chi i gyflwyno’r cwrs.

Sut mae gwneud cais am Brentisiaeth?

I wneud cais am brentisiaeth, ewch i’n tudalen swyddi gwag yma lle byddwch chi’n dod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Byddwch yn gwneud cais yn uniongyrchol i’r cyflogwr yn yr un ffordd ag y byddech am unrhyw swydd arall. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch eich gwahodd i gyfweliad i benderfynu a ydych yn addas ar gyfer y rôl.

Nid yw ein prentisiaethau ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol yn unig. Maen nhw ar gyfer unrhyw un dros 16 oed. Felly os ydych chi eisoes mewn swydd ac yn awyddus i ddatblygu eich dysgu ymhellach, gofynnwch i’ch cyflogwr am astudio un o’n prentisiaethau. Bydd ein tîm ymroddedig o reolwyr cyfrifon cwsmeriaid yn rhoi’r holl gymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch cyflogwr i’ch helpu i ddechrau arni.

Mae gennym enw da am addysgu o safon a chyflawni canlyniadau gwych. Yn wir, mae 97% o’n dysgwyr yn cytuno a byddent yn argymell Educ8 fel darparwr hyfforddiant i eraill – felly dechreuwch eich prentisiaeth gyda ni heddiw a rhowch hwb i’ch gyrfa.

08 Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

05 Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14 Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

05 Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

21 Tachwedd 2023

Hyfforddiant Educ8 – Y 5 cwmni mawr gorau i weithio iddynt yn y DU

16 Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

01 Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13 Hydref 2023

Graddiais diolch i fy mhrentisiaeth

18 Medi 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17 Medi 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

01 Mehefin 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

30 Mai 2023

Agor Drysau Gyda Phrentisiaethau

Sgwrsiwch â ni

Skip to content