Skip to content
Cymhwyso sgiliau marchnata digidol yn y byd go iawn

Ar ôl cwblhau gradd a dau feistr, roedd gan Mark Tudor, sy’n weithiwr marchnata proffesiynol ers dros 30 mlynedd, lwybr ffurfiol iawn ym myd addysg. Er ei fod bellach yn berchen ar ei asiantaeth ymgynghori lwyddiannus ei hun, penderfynodd Mark astudio prentisiaeth o hyd.

 

Bwlch dysgu yn fy ngwybodaeth ddigidol

Yn ystod Covid, nodais fwlch dysgu. Roeddwn yn canolbwyntio’n fawr ar strategaeth ond nid oedd gennyf unrhyw ddefnydd gwirioneddol o dechnoleg ddigidol ac roedd dealltwriaeth o sut i faes digidol yn symud ymlaen. Defnyddiais Twitter, Facebook a LinkedIn ond nid i unrhyw effaith wirioneddol. Roeddwn i wedi gweld hysbysebion ar gyfer y cwrs Marchnata Digidol ac roeddwn i’n meddwl y byddai’n rhoi’r sgiliau oedd eu hangen arnaf i symud fy musnes yn ei flaen, felly dechreuais.

 

Cymhwysiad byd go iawn

Gallaf ddweud yn onest fy mod wedi defnyddio cymaint o fy nysgu yn barod. Pethau fel SEO, neu ddefnyddio Canva, pethau roeddwn i’n gwybod oedd yno ond ddim yn gwybod yn iawn sut roedden nhw’n gweithio. Un o’r pethau mawr a ddysgais oedd metrigau, gan edrych ar ein lefelau ymgysylltu ar bostiadau. Postiais ddwywaith dros y dyddiau diwethaf. O edrych ar y bobl sy’n eu gwylio, mae’r ddau ychydig yn wahanol. Mae hyn yn fwriadol, oherwydd yr hashnodau a ddefnyddiais. Fe wnes i gopïo yn yr hashnod #CIM ac rydw i’n gweld pobl o’r sefydliad eisoes yn edrych arno. Rwyf am ymgysylltu a chadw fy lefelau ymgysylltu i fyny ac rwyf wedi gallu cyflawni hynny eisoes. Mae cymhwyso fy nysgu yn y byd go iawn wedi bod yn allweddol i mi.

 

Arddull Dysgu Newydd

Roedd yr arddull ddysgu yn rhywbeth nad oeddwn i wedi arfer ag ef. Mae fy addysg flaenorol wedi bod yn ffurfiol iawn; Ewch i’r brifysgol, gwnewch eich darlithoedd, ysgrifennwch eich traethawd hir, gwnewch eich meistri, ysgrifennu traethawd arall. Roedd y brentisiaeth yn arddull ddysgu mor wahanol, nid oeddwn erioed wedi gwneud pethau fel dysgu wedi’i recordio o’r blaen. Roedd yn ddiddorol a, hyd yn oed gyda’r gwahaniaeth, fe wnes i ei fwynhau’n drylwyr.

 

Cefnogwr mawr i ddysgu gydol oes

Fy ofn mwyaf oedd hynny, oherwydd es i lawr llwybr academaidd ffurfiol, y byddwn yn ei chael hi’n anodd. Ond roeddwn i wrth fy modd a byddwn 100% yn ei wneud eto. Rwy’n gefnogwr mawr o ddysgu gydol oes. Gallwch ffitio prentisiaethau o amgylch eich llwyth gwaith a’ch datblygiad. I mi, mae hyn yn cadw i fyny fy addysg a dysgu ac yn cadw fy meddwl yn egnïol. Mae’r natur ganmoliaethus, ochr yn ochr â’m gwaith, yn gwneud i mi fod eisiau gwneud hyn eto.

 

Arhoswch ar y blaen i dueddiadau marchnata digidol – edrychwch ar y cymwysterau rydyn ni’n eu cynnig.

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14th Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

Sgwrsiwch â ni

Skip to content