Skip to content
Goresgyn Pryder Gyda Chymorth Ei Gyflogwr

Mae Matthew Angel wedi cael ei gyflogi gan y darparwr hyfforddiant Educ8 ers mis Ionawr 2017.

Dechreuodd Matthew fel Aseswr dan Hyfforddiant gan weithio tuag at gwblhau ei ddyfarniad TAQA i ddod yn Aseswr cymwys.

Treuliodd Matthew ddwy flynedd fel Aseswr cyn iddo ddechrau profi problemau gyda gorbryder ac iselder a oedd oherwydd sawl ffactor.

Cefnogwyd Matthew gan y tîm yn Educ8 yn ystod y cyfnod anodd hwn a chyda chefnogaeth lawn ei reolwr ar y pryd fe’i hanogwyd i wneud cais am rôl arall o fewn y sefydliad.

Sicrhaodd swydd fel cynorthwyydd gweinyddol o fewn y tîm gweinyddol lle bu’n gweithio am ddwy flynedd. Roedd yn rôl fwy strwythuredig, a helpodd i leddfu ei bryder. Mynychodd Matthew sesiynau hefyd gyda’r elusen MIND lle’r oedd yn gallu siarad â chynghorwyr hyfforddedig am ei bryderon.

Ar ôl dwy flynedd yn gweithio ar y tîm gweinyddol cododd swydd wag ar gyfer Recriwtiwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, byddai rhan fawr o’r rôl yn golygu siarad â dysgwyr a chyflogwyr, ond roedd Matthew yn meddwl ei fod yn barod ac wedi ymgeisio am y swydd.

Mae Educ8 yn cefnogi Matthew yn ei rôl newydd gyda galwadau llesiant rheolaidd ac yn asesu ei lwyth achosion i sicrhau ei fod yn hylaw iddo.

Dywedodd Katie Owen, Arweinydd Tîm Iechyd Clinigol a Gofal Cymdeithasol Educ8 a rheolwr llinell Matthew; “Rydym yn gweithio’n agos iawn fel tîm, ac mae cydweithwyr amrywiol o bob rhan o’r busnes yn darparu cymorth gyda llwythi achosion recriwtwyr er mwyn lleihau pwysau rôl gyflym.

“Mae Matthew yn ased i’r tîm ac mae’n parhau i weithio mewn ffyrdd cadarnhaol i oresgyn yr heriau sy’n ei wynebu.

“Oherwydd ei heriau iechyd meddwl ei hun mae’n ymgysylltu â staff o bob rhan o’r busnes i’w cefnogi gyda’u rhai nhw. Gall hyn fod yn unrhyw beth o sgwrs, cyfarfod am goffi neu gyfeirio staff at ein tîm cefnogi llesiant.”

Rhannodd Matthew ei stori gyda’r staff yn ystod un o’u diwrnodau llesiant ‘Gr8’. Teimlai ei bod yn bwysig dangos i bobl gyda chymorth a chefnogaeth y gallwch ddechrau delio â’ch pryder a lleddfu’r pwysau yr ydych yn ei roi arnoch eich hun.

Ni all Matthew ganmol Educ8 ddigon “Heb y cymorth a chefnogaeth gan fy rheolwyr a chydweithwyr nid wyf yn credu y byddwn yn dal i fod gyda’r sefydliad.”

“Mae gwerthoedd Educ8 wedi chwarae rhan enfawr yn fy mhenderfyniad i ddal ati a gwneud y gorau y gallaf yn fy rôl i gyfoethogi bywydau’r dysgwyr rwy’n gweithio gyda nhw.”

Mae Matthew yn cefnogi Signposted Cymru a chododd dros £2,000 y llynedd drwy feicio 10 milltir bob dydd drwy gydol mis Tachwedd.

Mae Signposted Cymru yn ymyriad cychwynnol ac uniongyrchol gydag ataliaeth gynnar i unigolion sy’n cael trafferth ac angen cymorth gyda materion iechyd meddwl a llesiant.

Mae Signposted Cymru yn cynnig cymorth a chefnogaeth ymatebol wedi’i deilwra i unigolion sy’n ymdrechu am ddyfodol mwy disglair. https://signpostedcymru.com/

Awdur: Karen Smith – NTFW.

9th Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16th Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

Sgwrsiwch â ni

Skip to content