Skip to content
Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant.

Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a rheoli pedwar lleoliad Dechrau’n Deg ar draws y Barri ym Mro Morgannwg mae Emma hefyd yn cefnogi Gwarchodwyr Plant Dechrau’n Deg ac mae’n gyfrifol am tua thri deg dau o staff gofal plant yn y sir.

Cynhyrchu staff medrus a hunangynhaliol

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac mae ar gael mewn ardaloedd targedig, gan gefnogi pob teulu i roi ‘Dechrau’n Deg’ mewn bywyd i blant 0-3 oed. Nod y rhaglen yw darparu gwasanaethau cymorth dwys i blant a’u teuluoedd.

Mae ffocws y rhaglen ar hybu iaith, sgiliau gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol, datblygiad corfforol ac adnabod anghenion uchel yn gynnar. Cyflawnir hyn drwy ddarparu cymorth ac arweiniad iechyd, grwpiau rhianta a gofal plant rhan-amser rhad ac am ddim. Ar ôl cwblhau cymwysterau prentisiaeth, mae staff mewn sefyllfa dda i lywio’r rhaglen gynhwysfawr hon yn hyderus. Mae prentisiaethau yn cynhyrchu gweithlu medrus a sicr.

Mae prentisiaethau yn cynnig llwybr ar gyfer datblygu gyrfa

Yn ystod yr 8 mlynedd diwethaf lle mae Canolfan Deulu Dechrau’n Deg wedi gweithio ochr yn ochr â Educ8 Training, mae cyfanswm o 19 o brentisiaid wedi cwblhau cymwysterau amrywiol. Mae staff wedi astudio amrywiaeth o raglenni gydag Educ8 gan gynnwys Gofal Plant Lefel 2-5, Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM yn ogystal â’n cymhwyster Cyngor ac Arweiniad.

Mae prentisiaethau yn y ganolfan wedi annog datblygiad staff, gan ddarparu llwybr gwerthfawr ar gyfer dilyniant. Tynnodd Emma sylw at y ffaith bod prentisiaethau’n galluogi gweithwyr i ennill cymwysterau perthnasol, tra’n hybu hyder a gallu. Mae’r rhaglenni hyn yn cyfrannu at ddatblygu medrau, gan alluogi staff i ragori yn eu rolau.

Cydweithrediad rhwng cyflogwr a darparwr hyfforddiant

Mae prentisiaethau yn cynnig cyfle gwych i unigolion ymarferol lwyddo mewn cyflogaeth, gan ddarparu mynediad rhagorol i’r gweithlu. Maent hefyd yn galluogi cydweithio rhwng cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant i siapio unigolion i gyd-fynd ag anghenion busnes.

Mae Educ8 yn darparu diweddariadau cyson ar gynnydd dysgwyr ac yn gweithio’n dda ochr yn ochr â’r busnes. Ceir dull cydweithredol ar hyd pob taith dysgwr unigol.

Astudiwch ofal plant gyda ni: Gofal Plant – Educ8 (educ8training.co.uk)

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16th Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

9th Ionawr 2024

Cydbwyso Llwyddiant: meithrin lles, twf a gwella cyfraddau cadw staff

Sgwrsiwch â ni

Skip to content