Skip to content
IoD ac Educ8 yn cyhoeddi partneriaeth

Mae Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD) wedi cyhoeddi partneriaeth â Grŵp Educ8 i ysbrydoli, uwchsgilio a datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes yng Nghymru.

Wedi’i sefydlu yn 2004 gan y Cadeirydd Colin Tucker, mae Educ8 yn darparu Rhaglenni Prentisiaeth mewn ystod o sectorau ar gyfer sylfaen cwsmeriaid o ddysgwyr a chyflogwyr, gan gynnwys Cymwysterau’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) ar gyfer arweinwyr a rheolwyr y dyfodol. Y cwmni preifat yw’r Cwmni Canolig Gorau i Weithio iddo yn y DU ac mae’n cael ei gydnabod fel darparwr hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth mwyaf blaenllaw Cymru.

O ganlyniad i bartneriaeth IoD bydd yr holl reolwyr sy’n cofrestru ar Lefel 5 Rheolaeth ILM gyda Grŵp Educ8 yn elwa o Aelodaeth Gyswllt gyda’r IoD; sefydlu taith o ddatblygiad proffesiynol a fydd yn cefnogi arweinwyr y dyfodol, penderfynwyr a dylanwadwyr gyda’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol.

Dywedodd Grant Santos, Prif Weithredwr Educ8: “Er mwyn i Gymru a’i busnesau ffynnu, mae’n hanfodol bod gan weithwyr a’u rheolwyr y sgiliau a’r galluoedd cywir i addasu a chyflawni mewn cyfnod heriol. Dylai hyn fod yn rhan greiddiol o unrhyw strategaeth pobl, nawr yn fwy nag erioed.

“Mae buddsoddi mewn pobl yn hollbwysig er mwyn i ni allu adeiladu’n ôl yn well. Yn fyd-eang, sgiliau arwain a rheoli yw’r rhai y mae’r galw mwyaf amdanynt, sy’n atgyfnerthu’r angen dybryd i arfogi ein rheolwyr yng Nghymru, fel arweinwyr y dyfodol, â’r arfau sydd eu hangen arnynt i gystadlu ar lwyfan rhyngwladol. Drwy wneud hynny gallwn sicrhau dyfodol llewyrchus i Gymru heddiw a thu hwnt.

Parhaodd Ann Nicholas, Cyfarwyddwr Cyfrifon Cwsmer Grŵp Educ8: “Yr IoD yw’r unig sefydliad yn y byd i gynnig cymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol ac sydd wedi’u dylunio gan gyfarwyddwyr, ar gyfer cyfarwyddwyr o dan Siarter Frenhinol. Fel aelod cyswllt o’r IoD fy hun, mae’n bleser gennyf ymestyn y cyfle i’n dysgwyr Educ8 a fydd yn elwa’n broffesiynol o ddysgu dyrchafedig, cyfleoedd datblygiad proffesiynol yn ogystal â mynediad at brofiad rhyfeddol aelodaeth amrywiol yr IoD. Mae’n gyfle cyffrous iawn sy’n adlewyrchu ein hymrwymiad i ddatblygu talent wych er budd busnesau, cymunedau a Chymru gyfan.”

Dywedodd Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr yr IoD yng Nghymru: “Mae’n rhaid i ni gamu i fyny, nid camu’n ôl. Mae hynny’n golygu creu partneriaethau a ffyrdd newydd o weithio drwy gysylltu, datblygu a dylanwadu. Mae gan Grŵp Educ8 hanes heb ei ail o ddarparu rhaglenni hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd uchel, Prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith i gyflogwyr o bob maint, o ficro-sefydliadau, hyd at BBaChau a chorfforaethau rhyngwladol byd-eang.

“Rydym yn rhannu gwerthoedd tebyg ac ethos sy’n canolbwyntio’n fawr ar ddatblygiad proffesiynol parhaus. Ar wahân a gyda’n gilydd, mae’r ddau ohonom yn gwneud ein rhan i adeiladu cymuned gref o arweinwyr busnes sydd â mynediad at ddatblygiad personol a phroffesiynol a chymwysterau o ansawdd uchel, gan gynnwys ein rhaglenni datblygiad proffesiynol o fri rhyngwladol, o Dystysgrif mewn Cyfeiriad Cwmni hyd at statws Cyfarwyddwr Siartredig. Dyma ddechrau taith; un a fydd yn datblygu sgiliau, yn adeiladu gwybodaeth ac yn rhannu arbenigedd er budd ein busnesau a’r rhai sy’n eu harwain.”

9th Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16th Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

Sgwrsiwch â ni

Skip to content