Skip to content
Lansio Eiriolaeth Annibynnol Lefel 4

Mae un o gymwysterau mwyaf poblogaidd Educ8 – Cyngor ac Arweiniad , am resymau amlwg, wedi dod yn fwy poblogaidd nag erioed, er gwaethaf yr heriau economaidd a ddaeth yn sgil Covid-19.

I’r rhai sy’n gweithio yn y sector cymorth mewn gwirionedd, mae wedi dod yn fwyfwy amlwg pa mor werthfawr a gwerthfawr yw’r gallu i gynnig cyngor ac arweiniad cadarn. Mae cymdeithasau tai, Awdurdodau Lleol, Ymgynghorwyr Dyled a Gweithwyr Cymorth, i enwi dim ond rhai, i gyd wedi gorfod ymateb yn gyflym i gynorthwyo a grymuso eu cleientiaid wrth i’r pandemig ddatblygu.

Rydym yn falch iawn ein bod wedi lansio cymhwyster newydd sbon yn Educ8 yn ddiweddar, a’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, sef Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol i hyrwyddo ein harlwy i’r rheini yn y sector . Mae’r cymhwyster newydd hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n gweithredu, mewn rolau statudol ac anstatudol, fel llais i eraill: cefnogi cleientiaid i wneud penderfyniadau am eu bywydau a chymryd rheolaeth arnynt. Bydd prentisiaid sy’n astudio tuag at y Cymhwyster Eiriolaeth yn dysgu, ac yn arbenigo, yn y sgiliau allweddol sydd eu hangen i eiriol yn effeithiol, tra bydd eu cyflogwyr yn elwa ar staff â chymwysterau gwell a chwsmeriaid mwy bodlon.

Mae gan y cymhwyster Eiriolaeth Annibynnol dri llwybr dewisol, sy’n galluogi dysgwyr i ddod yn arbenigwr pwnc yn eu dewis faes:

  • Eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol
  • Eiriolaeth Annibynnol gydag oedolion
  • Eiriolaeth Annibynnol gyda Phlant a Phobl Ifanc

Mae’r Brentisiaeth hon, sydd wedi’i hariannu’n llawn, yn gymhwyster 12 mis sy’n seiliedig ar ymarfer, ac mae wedi’i datblygu ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol yn y sector gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Mae platfform Moodle arloesol Educ8 yn caniatáu i ddysgwyr astudio mewn ffordd, ac amser, sy’n addas iddyn nhw – rydyn ni wedi gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl gynnwys yn hawdd i’w ddilyn ac yn ddeniadol ac yn cynnwys gweithgareddau, senarios, fideos a thaflenni.

Os ydych chi’n awyddus i symud ymlaen â’ch dysgu a’ch gyrfa neu’n meddwl y gallai eich busnes elwa ar well cymwysterau a sgiliau, mae staff yn cysylltu â’r tîm i gael gwybod mwy.

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

13th Hydref 2023

Graddiais diolch i fy mhrentisiaeth

18th Medi 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17th Medi 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

Sgwrsiwch â ni

Skip to content