Skip to content
Nid yw’r amser erioed wedi bod yn fwy cywir i wneud y peth iawn

Mae pobl ag anabledd yn ased gwerthfawr i weithleoedd o bob maint, gan ddod â phrofiadau bywyd newydd, setiau sgiliau, doniau a safbwyntiau sy’n werth chweil ac yn gyffrous. Felly, nid yn unig y peth iawn i’w wneud yw amrywiaeth a chynwysoldeb yn y gweithle, mae’n gwneud synnwyr busnes da.

Mae Educ8 yn frwd dros helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw’r dalent orau, o bob cefndir, ac mae’n falch o gyhoeddi ein bod wedi recriwtio hyfforddwr swydd Prentisiaeth Gynhwysol, David Jones, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, a fydd yn cynorthwyo pobl ag anableddau i brentisiaethau/lleoliadau gwaith â chymorth.

Mewn gwirionedd, mae Cymhellion Recriwtio Prentisiaeth yn golygu na fu erioed amser gwell i recriwtio prentis. Mae cyflogwyr yng Nghymru yn gymwys i gael cymhelliad o hyd at £5,500 ar gyfer recriwtio prentis ag anabledd.

Wedi’u profi i fod yn fwy ymroddedig a theyrngar, mae gweithwyr ag anabledd yn fwy tebygol o aros gyda chwmni yn hirach a chael llai o absenoldeb salwch, sy’n golygu y gall busnesau gadw’r sgiliau allweddol sydd eu hangen i lwyddo yn well. Yn y cyfamser mae gweithlu amrywiol sy’n cynnig cynrychiolaeth wirioneddol o’ch sylfaen cleientiaid yn eich galluogi i gynrychioli’n well, a marchnata i’r cymunedau a’r sectorau rydych chi’n gweithio ynddynt. Drwy gyflogi prentis anabl rydych chi’n dangos eich bod yn gyflogwr modern, blaengar, sy’n arwain y diwydiant, sy’n canolbwyntio ar ddenu’r staff gorau yn unig.

Un o’r mythau niferus sy’n ymwneud â recriwtio pobl anabl yn gyffredinol yw y bydd y gost o wneud hynny’n sylweddol. Mewn gwirionedd, ni allai dim fod ymhellach o’r gwir: yn aml ychydig iawn, ac weithiau dim, addasiadau gweithle sydd angen eu gwneud i gyflogi gweithiwr anabl. Mae cyllid Mynediad i Waith yn golygu tra bo ar gael i gefnogi unrhyw anghenion cymorth ychwanegol rhesymol, heb unrhyw gost i’r cyflogwr, er mai dim ond £30 yw cost addasiadau cyfartalog yn y gweithle mewn gwirionedd.

Mae llwyfannau hyfforddi ar-lein Educ8 sy’n arwain y diwydiant yn gwneud amser dysgu yn gwbl hyblyg i’n prentisiaid, sy’n golygu bod dysgwyr yn gallu bodloni anghenion cyflogwyr yn well a chanolbwyntio ar ddyletswyddau eu rôl. Bydd ein Hyfforddwr Swydd, David, yn cefnogi pawb sy’n cymryd rhan ar Brentisiaeth Gynhwysol, gan weithredu hefyd fel pwynt cyswllt i gyflogwyr pe bai ganddynt unrhyw ymholiadau neu os oes angen arweiniad a gwybodaeth arnynt.

I gael gwybod mwy cysylltwch â David ar davidj@educ8training.co.uk

 

 

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content