Skip to content
Achrediad Safon Matrics

Mae’r Educ8 Group (sy’n ymgorffori ISA Training ), sydd wedi’i leoli yn Ystrad Mynach, yn cynnig rhaglenni Prentisiaeth i sefydliadau ar draws De Cymru, wedi’i achredu i’r Safon matrics, gan ddangos y cyngor a chymorth o ansawdd uchel y maent yn eu darparu i’w cyflogwyr a’u dysgwyr.

Sefydlwyd Educ8 Training am y tro cyntaf yn 2004 gan y Cadeirydd, Colin Tucker ac roedd yn canolbwyntio ar greu cwmni hyfforddi o ansawdd uchel a oedd yn cyfrannu at yr economi leol. Heddiw, mae The Educ8 Group (yn ymgorffori ISA Training), yn cyflogi dros 145 o staff ac wedi datblygu pencadlys nodedig yn Nhredomen, Ystrad Mynach. Mae Grŵp Educ8 yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr ledled De Cymru i’w cefnogi i ddiwallu eu hanghenion hyfforddi ac i gefnogi eu huchelgeisiau recriwtio a thwf. Mae’r cwmni’n ymfalchïo yng ngwerthoedd y cwmni, sef Gonestrwydd, Positifrwydd, Parch ac Uniondeb sydd wrth wraidd yr holl gyfathrebu a gweithgareddau.

Y Safon matrics yw’r safon ansawdd ryngwladol ar gyfer sefydliadau sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad (IAG), naill ai fel eu hunig ddiben neu fel rhan o’u gwasanaeth a gynigir.

Dywedodd Roger Chapman, Pennaeth Gwasanaeth matrics ar gyfer The Growth Company: “Mae hwn yn gyflawniad gwych i Grŵp Educ8 a hoffwn longyfarch y tîm ar eu llwyddiant. Rydym yn credu bod arweinyddiaeth gref, gwasanaeth rhagorol a ffocws ar welliant parhaus wrth wraidd gwasanaethau cyngor a chymorth o ansawdd uchel, i gyd wedi’u hategu gan ddefnydd effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael. Cynlluniwyd y Safon matrics i feincnodi sefydliadau yn erbyn arfer gorau yn y meysydd hyn. Gyda’u llwyddiant achredu, mae Grŵp Educ8 yn gweithio i ddarparu’r cymorth gorau posibl i’w cleientiaid.”

Wrth wneud sylwadau ar y wobr, dywedodd Kathryn Wing, Cyfarwyddwr Ansawdd a Chydymffurfiaeth Grŵp Educ8: “Rwy’n hynod falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni unwaith eto gyda’r Safon matrics. Rydym yn cyflwyno rhaglenni Prentisiaeth wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion unigol ac mae’r nod ansawdd yn dathlu’r wybodaeth, y cymorth a’r arweiniad rhagorol y mae Educ8 yn eu darparu i’w holl ddysgwyr drwy gydol eu taith ddysgu”.

I gael rhagor o wybodaeth am y Safon matrics ewch i www.matrixStandard.com .

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content