Skip to content
Cefnogi arfer proffesiynol mewn rôl reoli

Mae ein cymwysterau ILM yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i arwain tîm yn hyderus. Mae Emma Lacey wedi treulio ei gyrfa gyfan yn adeiladu set fawr o sgiliau, ond fe wnaeth astudio prentisiaeth mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ei helpu i fynd yr ail filltir yn ei rôl reoli.

 

Rwy’n darparu cymorth i bobl ifanc agored i niwed

Dechreuais fy ngyrfa fel gweithiwr cymorth, gan weithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc ddigartref rhwng 16 a 25 oed. Rhoddais gefnogaeth, cyngor ac arweiniad i bobl ifanc ag anghenion cymorth cymhleth, megis problemau iechyd meddwl, profedigaeth, digartrefedd a chwalfa deuluol. Gan weithio gydag elusen ddigartrefedd Llamau am 6 blynedd, datblygais y sgiliau a’r profiad i symud ymlaen yn fy ngyrfa a dod yn rheolwr prosiect ar gyfer prosiect arloesi newydd gan lywodraeth Cymru o’r enw Tai yn Gyntaf. Arweiniodd y profiad hwn fi at rôl rheolwr HOPELINEUK ar gyfer Papyrus, lle gallaf barhau i symud ymlaen i gefnogi pobl ifanc agored i niwed.

 

Cefnogi fy ymarfer proffesiynol

Dechreuais y brentisiaeth hon i wella fy ngwybodaeth o reolaeth ac arweinyddiaeth ac i gefnogi fy natblygiad fel rheolwr newydd. Bydd hyn yn fy helpu i fod y rheolwr gorau y gallaf fod, ac yn cefnogi fy ymarfer proffesiynol o fewn fy rôl reoli. Rwy’n cael fy asesu trwy fodiwlau a chyfarfodydd rheolaidd gyda fy hyfforddwr hyfforddi. Rwyf wedi mwynhau gweithio gyda fy hyfforddwr hyfforddwr yn fawr.

 

Mae’r cymhwyster yn gweithio o amgylch bywyd teuluol

Mae Educ8 wedi fy nghefnogi i ganiatáu amser a lle i mi gwblhau fy ngwaith, ac wedi ymrwymo i gwrdd â mi yn rheolaidd er mwyn adolygu fy nghynnydd a chynnig gofod cefnogol. Gweithiodd hyn yn dda o amgylch fy mywyd teuluol a galluogodd fi i lywio gweithio o gartref. Rwyf wedi mwynhau pob agwedd ar fy nghymhwyster ond yn benodol y cyfarfodydd un i un gyda fy hyfforddwraig hyfforddi Rhiannon Adams.

 

Mae prentisiaeth yn dangos ymroddiad i hyfforddiant

Byddwn yn argymell prentisiaeth oherwydd mae wedi rhoi sgiliau a phrofiad i mi ochr yn ochr â gwella fy ngwybodaeth am y meysydd pwnc. Mae’n gymhwyster proffesiynol ac mae’n dangos fy ymrwymiad i hyfforddi a gwella fy sgiliau proffesiynol. Mae’n wych dal eich CV ac fe’ch cefnogir trwy gydol y cyflawniad hwn.

 

Dysgwch fwy am ein cymwysterau mewn arweinyddiaeth a rheolaeth.

9th Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16th Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

Sgwrsiwch â ni

Skip to content