Skip to content
Ehangu ein darpariaeth gyda CYP

Wrth gyflwyno ein Rheolwr Cyfrif Cwsmer newydd, Josh:

Helo, fy enw i yw Josh Rees a fi yw’r Rheolwr Cyfrif Cwsmer newydd o fewn y tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Educ8 – byddaf yn gweithio fel rheolwr cyfrifon ar gyfer unrhyw ddysgwyr sydd am wneud Cymhwyster Lefel 3 Plant a Phobl Ifanc.

Gyda dros 5+ mlynedd o brofiad ym maes rheoli cyfrifon, yn benodol o fewn y sector addysg, rwy’n ymfalchïo mewn meithrin perthnasoedd cryf a sicrhau bod y cleientiaid a’r dysgwyr rwy’n gweithio gyda nhw yn cael gwasanaeth o’r safon uchaf. Y tu allan i’r gwaith, rwy’n mwynhau chwarae amrywiaeth o chwaraeon, cymdeithasu gyda ffrindiau a theulu ac archwilio lleoedd newydd gyda fy mhartner a’n ci bach Toy Poodle.

Rwy’n hynod gyffrous i ymuno â thîm Educ8 ac arwain y cymhwyster gwych hwn. Mae gan Grŵp Educ8 hanes hir ac uchel ei barch o weithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac rwy’n falch ein bod bellach yn gallu cynnig y cymhwyster newydd hwn sy’n canolbwyntio ar ofal ein pobl ifanc.

Mae’r Brentisiaeth Plant a Phobl Ifanc wedi’i hanelu at unigolion sy’n cael eu cyflogi ar hyn o bryd mewn lleoliadau fel gofal plant cartref neu breswyl, canolfannau preswyl i deuluoedd, gofal maeth neu leoliadau gofal iechyd yn y gymuned. Bydd dysgwyr yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth, neu hyd yn oed dilyniant, mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio ym maes gofal plant.

Mae prentisiaethau’n ddewis gwych i ddysgwyr a’u cyflogwyr – bydd unigolion yn ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, gan wella eu lefelau sgiliau a chyflogadwyedd tra bydd busnesau’n elwa ar weithlu medrus, brwdfrydig ac arbenigol sy’n gallu bodloni gofynion busnes yn well. Os yw pandemig Covid-19 wedi dysgu un peth i ni, dyna pa mor bwysig yw ein gweithwyr allweddol ac edrychaf ymlaen at helpu i gyfrannu at y genhedlaeth nesaf!

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cwrs ewch i’r Cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu cysylltwch drwy anfon e-bost ataf ar Joshuar@educ8training.co.uk

07377 890421

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content