Skip to content
Fy Nhaith Brentisiaeth

Cawsom sgwrs â Mitchell Hughes, ein prentis Cyngor ac Arweiniad. Mae’n Swyddog Codi Arian ac Ymrwymiad Cymunedol gyda Mind Cwm Taf Morgannwg ac yn dweud wrthym am ei brofiadau.

Roedd yn rhaid i mi uwchsgilio gan nad oedd gennyf lawer o brofiad

Pan ddechreuais ar y brentisiaeth, roeddwn eisoes yn gweithio i Mind fel Gweithiwr Prosiect Ymyrraeth Digartrefedd. Dim ond am gyfnod byr oeddwn i wedi bod yn y swydd heb fawr o brofiad yn y sector tai. Cynigiwyd y brentisiaeth i mi er mwyn cael dealltwriaeth o ddelio â chleientiaid a chynyddu fy sgiliau.

Roedd y cyflwyniad a’r ymuno yn wych. Roedd y tîm yn groesawgar ac roeddwn i’n teimlo’n gartrefol. Roedd y staff yn deall fy mod yn newydd i’r rôl ac yn mapio fy lefelau profiad yn erbyn y gwaith y byddwn yn ei gwblhau.

Roedd cefnogaeth gan fy Hyfforddwr Hyfforddwr yn anhygoel

Yn dilyn fy anwytho cyfarfûm â fy Hyfforddwr Hyfforddwr, Tracey. Hi fyddai fy mhwynt cyswllt drwy gydol fy mhrentisiaeth. Pryd bynnag roedd gen i ymholiadau neu anawsterau roeddwn i’n teimlo’n gyfforddus yn gofyn am help. Roedd y gefnogaeth gan Tracey yn hollol anhygoel boed dros y ffôn, dros Teams neu drwy e-bost.

Gwnaeth y brentisiaeth fi yn well yn fy swydd

Buom yn trafod y modiwlau a dewisais rai oedd yn addas ar gyfer fy swydd. Mae llawer o’r gwaith ar-lein ac wedi’i lwytho i fyny i’r Dysgwr Moodle a oedd yn syml.

Gan fod y modiwlau yn gysylltiedig â fy ngwaith, buan iawn y dechreuais ddefnyddio fy sgiliau newydd yn fy swydd. Yn syth bin sylwais gymaint roedd fy sgiliau wedi gwella. Roeddwn i’n teimlo’n fwy cyfforddus gyda chleientiaid wrth ddefnyddio’r dulliau strwythuredig roeddwn i wedi’u dysgu o’r brentisiaeth.

Roedd y terfynau amser gwaith yn gyraeddadwy. Cwblheais y gwaith o amgylch ymrwymiadau eraill a fy swydd o ddydd i ddydd. Sylweddolais o gyfnod cynnar y byddai’r brentisiaeth yn cael effaith gadarnhaol ar fy ngwaith a fy ngyrfa.

Roedd derbyn adborth wedi fy helpu i ddysgu

Yn ogystal â’r gwaith ysgrifenedig ac ar-lein, cymerais ran hefyd mewn trafodaethau wedi’u recordio gyda fy nhiwtor wrth ddelio â chleientiaid. Dysgais lawer a chefais adborth rhagorol. Mae Educ8 Training yn gwneud hyn mor dda. Roedd darparu adborth gwerthfawr wrth ddychwelyd fy ngwaith yn allweddol i mi dyfu a dysgu. Roedd awgrymiadau manwl bob amser i’m helpu i symud ymlaen.

Cefnogodd Educ8 fi ar fy siwrnai prentisiaeth

Hoffwn ddiolch i bawb o Educ8 Training a gefnogodd fi ar hyd fy siwrnai prentisiaeth. Fe helpodd fi i ennill profiad, dysgu sgiliau newydd a chryfhau fy sylfaen wybodaeth mewn maes lle roeddwn i’n ddechreuwr go iawn.

Astudio Cyngor ac Arweiniad Lefel 4 gyda ni: Cwrs Cyngor ac Arweiniad (educ8training.co.uk)

Llun o’r chwith i’r dde:

Ann Nicholas – Cyfarwyddwr Cyfrifon Cwsmer

Emily Davey – Rheolwr Cyfrifon Cenedlaethol

Josh Rees – Uwch Reolwr Cyfrifon

Mitchell Hughes – Swyddog Codi Arian ac Ymgysylltiad Cymunedol

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content