Skip to content
Pobl anabl sy’n cael eu taro galetaf gan gostau byw cynyddol

Mae’r argyfwng costau byw wedi effeithio ar bob un ohonom. Mae prisiau nwy yn codi i’r entrychion, cyfraddau rhent yn cynyddu, ac mae busnesau’n codi eu prisiau i ymdopi.

 

Rydym i gyd yn gwneud addasiadau i fynd i’r afael â’r argyfwng, fodd bynnag, mae ymchwil gan Lywodraeth Cymru yn awgrymu y bydd pobl anabl yn cael eu heffeithio fwyaf.

 

Pam?

Ar hyn o bryd, mae tua 20% o oedolion yn y DU yn byw ag anabledd. Canfu Scope UK mai dim ond 53% o bobl anabl sydd mewn cyflogaeth, o gymharu ag 82% o bobl nad ydynt yn anabl. Mae pobl anabl 3 gwaith yn fwy tebygol o fod yn economaidd anweithgar – ddim yn gweithio nac yn chwilio am waith.

 

Mae costau byw fel arfer yn ddrytach i bobl ag anableddau. Efallai y bydd yn rhaid iddynt wario mwy ar gludiant, gofynion dietegol, offer hygyrchedd, therapi, yswiriant neu wres.

 

Sut gallwn ni helpu?

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno mesurau ychwanegol i gefnogi pobl anabl gyda chostau byw a’u hannog i ymuno â’r gweithlu. Un o’r mesurau hyn yw’r cynllun cymell cyflogwyr. Gallai cyflogwyr sy’n recriwtio prentis ag anabledd fod yn gymwys i dderbyn £2,000.

 

Nod y cynllun yw pontio’r bwlch diweithdra, tra’n annog cyflogwyr i deimlo’r manteision o arallgyfeirio eu gweithlu.

 

I fod yn gymwys rhaid i’r prentis:

· Datgelu eu hanabledd yn y cam recriwtio

· Bod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos

· Astudio prentisiaeth ar lefelau 2 – 5 (ni chynhwysir prentisiaethau gradd))

 

Gall y dysgwr hunan-ddatgelu ei anabledd ac nid oes angen iddo ddarparu tystiolaeth. Darganfyddwch fwy am y cynllun .

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14th Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

Sgwrsiwch â ni

Skip to content