Skip to content
PRENTIS CYFRYNGAU CYMDEITHASOL YN CREU OFFER DYSGU AR GYFER Prentisiaid Trin Gwallt ADY

Mae Anya O’Callaghan yn astudio Cyfryngau Cymdeithasol Lefel 3 ar gyfer Busnes. Gan ddefnyddio’r sgiliau y mae hi wedi’u dysgu drwy’r cymhwyster hwn, mae Anya wedi creu ac addasu offer dysgu o fewn y salon i helpu prentisiaid trin gwallt â dyslecsia a dyspracsia i ffynnu.

Nid yw’r fframwaith presennol yn ddigon hygyrch

Mae gan gwpl o’n dysgwyr ddyspracsia, dyslecsia ac ASD. Rydym wedi cydnabod bod gan lawer o bobl yn y diwydiant trin gwallt anghenion dysgu ychwanegol ac nid yw’r fframwaith dysgu presennol o reidrwydd yn hygyrch iddynt. Mae llawer ohonynt yn ddysgwyr mwy gweledol.

Mae dysgu gweledol yn fwy hygyrch

Creais ychydig o ddelweddau i’w defnyddio fel arbedwyr ffôn. Nawr, cyn gynted ag y byddan nhw’n agor eu ffôn, mae ganddyn nhw’r holl ddyfnderoedd a thonau a’r olwynion lliw sydd eu hangen. Mae hyn yn eu helpu yn y gweithle. Mae yna destun penodol sy’n fwy addas ar gyfer dysgwyr dyslecsig felly rydw i wedi newid llawer o’u llyfrau gwaith i fod yn y ffontiau penodol hyn. Rwyf hefyd wedi newid pethau eraill yn y salon, er enghraifft, mae pob un o’n rhestrau glanhau bellach yn weledol iawn, yn hytrach na dim ond rhestrau. Rydyn ni’n gwneud llawer o gemau gweledol i helpu i ddysgu cynhyrchion, a mwy o ddysgu 1 i 1 fel y gallwn ddarganfod ffordd o ddysgu sy’n gweithio orau iddyn nhw. Mae gan bob dysgwr ei gynllun dysgu ei hun.

Dysgu o brofiad personol

Mae gen i Asperger’s. Yn ffodus roeddwn i’n byw fy holl fywyd heb wybod bod gen i Asperger’s felly rydw i wedi llwyddo i addasu fy hun i bawb arall o’m cwmpas. Nid yw rhai pobl mor ffodus â fi. Cyn i mi ddechrau yn y salon, roeddwn hefyd yn gweithio fel cynorthwyydd addysgu gyda myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Rwyf wedi defnyddio’r profiad hwnnw i’m helpu i olygu’r ffordd y mae popeth yn gweithio yn y salon.

Mae’n well bod yn agored

Gallaf ddeall pam na fyddai rhai dysgwyr efallai eisiau dweud bod ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol, oherwydd nid oeddwn yn arfer bod eisiau dweud dim byd. Rydw i wedi mynd trwy gymaint o swyddi a hyd yn oed fy ngradd heb i neb wybod bod gen i Asperger’s. Mae’n well bod yn agored, serch hynny, fel y gallwch gael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnoch. Bydd pawb arall o’ch cwmpas hefyd yn fwy deallgar.

Nid oes unrhyw reswm i beidio â chyflogi rhywun ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Y diwydiannau creadigol yw’r lle gorau i bobl ag anghenion dysgu ychwanegol, oherwydd dyna lle maent yn ffynnu. Nid oes unrhyw reswm i beidio â chyflogi rhywun ag Asperger neu ddyslecsia. Ar ddiwedd y dydd maen nhw’n union fel pawb arall ond jyst angen ychydig mwy o gefnogaeth mewn rhai meysydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymhelliad o £2,000 i gyflogwyr sy’n recriwtio prentis ag anabledd hunanddatganedig. Mae’r cyllid yn berthnasol i ddysgwyr a gafodd eu recriwtio ar, neu ar ôl, 1 Ebrill 2022 ac mae’n rhaid bod eu hanabledd wedi’i ddatgelu cyn cyflogaeth.

Arallgyfeirio eich gweithlu – darganfyddwch fwy am y cynllun.

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14th Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

Sgwrsiwch â ni

Skip to content