Skip to content
 

A ddylwn i ystyried prentisiaeth ar gyfer fy mhlentyn?

Mae llawer o opsiynau ar gael i ymadawyr ysgol dros 16 oed – ond os nad yw chweched dosbarth, coleg neu brifysgol yn addas ar gyfer eich plentyn, gallai prentisiaeth fod yn gam nesaf gwych i lwybr gyrfa y mae ganddo ddiddordeb ynddo ac bydd yn mwynhau.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i 125,000 o brentisiaethau pob oed. Felly, os yw’ch plentyn yn 16 oed neu’n hŷn gallant fanteisio ar y cyfle gwych y mae prentisiaethau wedi’u hariannu’n llawn yn eu cynnig.

Mae Educ8 yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau i helpu’ch plentyn i ddysgu’r sgiliau ymarferol a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i adeiladu gyrfa lwyddiannus.

Gyda’n prentisiaethau yng Nghymru, gall eich plentyn dderbyn profiad ymarferol â thâl a hyfforddiant. Eu helpu i ddod o hyd i’r dysgu cywir ar gyfer eu datblygiad yn y dyfodol.

 

Beth yw manteision prentisiaeth?

Mae’r cyfleoedd y mae prentisiaethau’n eu darparu yn un o’r rhesymau niferus pam ei fod yn ffordd mor boblogaidd o fynd ar yr ysgol yrfa.

Un o fanteision amlycaf eich plentyn yn dod yn brentis yw ei fod yn gallu ennill arian wrth ddysgu. Bydd eich plentyn yn cael cyflog a gwyliau â thâl tra bydd yn datblygu’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arno. Ac yn wahanol i gyrsiau prifysgol, mae’r hyfforddiant yn cael ei ariannu’n llawn gan lywodraeth Cymru, felly does dim cost i chi na’ch plentyn.

Gall eich plentyn ddewis o ystod eang o brentisiaethau mewn amrywiaeth enfawr o ddiwydiannau. A chyda’r potensial i symud ymlaen yn eu rôl a gwneud lefelau cymhwyster pellach, maen nhw’n hwb gwych i’w gyrfa. Gall eich plentyn dyfu a ffynnu mewn gyrfa y mae’n ei charu, yn ogystal â meithrin profiad, sgiliau a chysylltiadau proffesiynol a all helpu mewn unrhyw amgylchedd gwaith.

 

Prentisiaethau yng Nghymru Cwestiynau Cyffredin i Rieni

Pa oedran sy’n rhaid i chi fod ar gyfer prentisiaeth?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 125,000 o brentisiaethau pob oed, felly os yw’ch plentyn yn 16 oed neu’n hŷn, gallant fanteisio ar y cyfle gwych y mae prentisiaethau wedi’u hariannu’n llawn yn eu cynnig.

Pa fathau o brentisiaethau sydd ar gael i fy mhlentyn?

Mae’r prentisiaethau rydyn ni’n eu darparu yn rhychwantu ystod eang o ddiwydiannau y gall eich plentyn ddewis ohonynt i ddod o hyd i yrfa sy’n iawn iddyn nhw. O gymwysterau gofal anifeiliaid i’n prentisiaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gallant gael y blaen mewn pob math o fusnesau. Ac mae llawer o’n cyrsiau, fel ein prentisiaeth Marchnata Digidol neu ein prentisiaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid, yn berthnasol i amrywiaeth o fusnesau

Sut alla i gael fy mhlentyn i ddechrau gyda phrentisiaeth?

Mae angen i’ch plentyn ddod o hyd i gyflogwr cyn y gall ddechrau prentisiaeth. Fodd bynnag, mae gennym nifer o swyddi gweigion y gallant wneud cais amdanynt i gychwyn arni. Yn syml, ewch i’r dudalen swyddi gwag yma i ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

I gael prentisiaeth yng Nghymru, bydd angen i’ch plentyn wneud cais yn uniongyrchol i’r cyflogwr yn yr un ffordd ag y byddent yn gwneud cais am unrhyw swydd arall. Os bydd eu cais yn llwyddiannus, gofynnir iddynt fynychu cyfweliad fel y gall y cyflogwr ddarganfod ychydig mwy amdanynt ac a fyddant yn addas ar gyfer y rôl. Os byddant yn llwyddiannus, byddwn yn cytuno ar fanylion yr hyfforddiant prentisiaeth gyda’r cyflogwr.

Bydd eich plentyn yn dechrau gyda’i hyfforddiant yn y gwaith ac yn ennill cyflog tra bydd yn astudio. Mae 97% o’n dysgwyr yn nodi bod eu prentisiaeth Educ8 wedi datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth ac wedi eu helpu yn eu swydd a’u gyrfa.

A fydd fy mhlentyn yn cael swydd ar ddiwedd y brentisiaeth?

Mae llawer o fusnesau’n mynd ymlaen i gynnig rôl i’r prentis ar ddiwedd eu hyfforddiant prentisiaeth. Ond gyda’r sgiliau newydd y mae wedi’u datblygu, bydd eich plentyn hefyd mewn sefyllfa gryfach i ddod o hyd i swydd newydd gyda chyflogwr gwahanol.

Efallai y byddant hyd yn oed yn dewis gwneud prentisiaeth arall ar lefel uwch gyda’r un cyflogwr. Neu dewch o hyd i swydd wag gydag un o’n cyflogwyr eraill fel y gallant ehangu eu profiad hyd yn oed ymhellach.

A all fy mhlentyn wneud prentisiaeth os yw eisoes wedi dechrau yn y brifysgol?

Nid yw prifysgol yn addas i bawb, felly os yw eich plentyn wedi newid ei galon, efallai y byddai prentisiaeth yn opsiwn gwell iddynt. Ac mae’n gamsyniad cyffredin mai dim ond ar gyfer pobl 16 i 19 oed y mae prentisiaethau. Mewn gwirionedd, nid oes terfyn oedran uchaf, felly os yw’ch plentyn eisiau newid cyfeiriad, gall wneud cais am brentisiaeth unrhyw bryd i ddechrau ar y llwybr i’w swydd ddelfrydol.

Pam Dewis Hyfforddiant Educ8?

Mae Educ8 yn un o ddim ond deg darparwr sydd â chontract i ddarparu prentisiaethau a ariennir yn llawn drwy Lywodraeth Cymru. A, gyda 94% o’n prentisiaid yn graddio Educ8 ‘Da i Ragorol’, gallwch fod yn hyderus bod dyfodol eich plentyn mewn dwylo diogel.

Gydag angerdd dros gefnogi dysgwyr, mae Educ8 yn cynnig ystod eang o brentisiaethau (o Lefel 2 i Lefel 5), pob un wedi’i gynllunio i helpu’ch plentyn i gyrraedd ei lawn botensial ac ennill y sgiliau allweddol y mae busnesau’n chwilio amdanynt.

Mae ein henw da am ddarparu dysgu a datblygu o safon yn golygu y byddwn yn cefnogi eich plentyn trwy gydol ei brentisiaeth. Mae pob un o’n prentisiaid yn cael eu haddysgu gan arbenigwyr sy’n gymwys ac yn angerddol am eu maes pwnc. Rydym hyd yn oed yn cefnogi dysgwyr trwy sgiliau hanfodol mewn Mathemateg a Saesneg.

Unwaith y bydd eich plentyn wedi cwblhau ei brentisiaeth yn llwyddiannus, bydd yn elwa o gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. Hefyd, byddan nhw wedi ennill yr holl brofiad gwaith, sgiliau a hyder sydd eu hangen arnyn nhw i fod o fudd iddyn nhw a’u cyflogwr. I gydnabod eu cyflawniad, byddant hyd yn oed yn cael eu gwahodd i’n seremoni Gradu8 flynyddol i helpu i ddathlu eu llwyddiant!

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

08 Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

05 Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16 Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

09 Ionawr 2024

Cydbwyso Llwyddiant: meithrin lles, twf a gwella cyfraddau cadw staff

14 Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

13 Rhagfyr 2023

Meithrin diwylliant o gyfrifoldeb amgylcheddol

05 Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

21 Tachwedd 2023

Hyfforddiant Educ8 – Y 5 cwmni mawr gorau i weithio iddynt yn y DU

16 Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

01 Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13 Hydref 2023

Graddiais diolch i fy mhrentisiaeth

Sgwrsiwch â ni

Skip to content